Модифициране на съществителното с помощта на частицата 的 de