Изравнителният глагол 姓 xìng „казва се по фамилия“