Означаване, че дадено действие е било изпитвано в миналото