Описание на субекта с предикат, който е прилагателен глагол