Описване на съществителните с атрибути, които имплицират сравнение/сравнения