Използване на суфикса le с резултативни глаголи за описване на завършеност