Отбелязване на сходствата/приликите в дадено отношение