Сравнения: Съществителна фраза1 е по-прилагателен глагол от съществителна фраза2 наполовина