Изразяване на последователност с глаголния суфикс 了 le