Отбелязване на „след това/после“ в отделно изречение