Причина-следствие/причина-резултат: Изразяването им в единични изречения